• Η βορεία πύλη 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   A full description and plans of this Gate are to be found in my study published in the Charisterion to A. K. Orlandos, vol. A., pp. 213-227; its details therefore are not repeated here. Our work around the Gate in 1958, ...
  • Πρόλογος 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
  • Προσθήκη 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   In Plate 33a and β I offer a series of consecutive photographs made into a panorama that illustrate the condition of the East Wall of the Outer Court of the Lion Gate (i. e. the screen of ashlar conglomerate) before (a) ...
  • Η βορειοανατολική επέκτασις 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   That the extreme northeast section of the citadel of Mycenae was a later addition was pointed out by Tsountas in 1895, but the date of that addition and the purpose it served remained uncertain. The extension became the ...
  • Η πύλη των λεόντων 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   Wace in 1922 examined the southeast corner of the outer court of the Lion Gate and also dug a trench in front of its threshold. In July, 1958, under the supervision of T, Leslie Shear, Jr., we dug a trench in three ...
  • Το βόρειον κυκλώπειον τείχος και η εξωτερική αυλή της πύλης των λεόντων 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   The late Professor A. J. B. Wace, the first to attempt to determine scientifically the date of the walls of Mycenae, concluded that with the exception of the Northeast Extension the walls of Mycenae belong to the same ...
  • Ο κύκλος Α και η επικλινής ανάβασις (ramp) 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   The clearing of the inner face of the West Cyclopean Wall revealed again the foundation existing below the retaining wall of the parapet of slabs of Grave Circle A (PI. 23). Its complete clearance proved that it is a ...
  • Το διασωθέν δυτικόν κυκλώπειον τείχος 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   Constructed at the same time as the Lion Gate, the existing West Cyclopean Wall reaches a maximum preserved height of 8.25 m. some 12 meters south of the Granary' (Fig. 63). Trial pits dug in different sections of its ...
  • Οι περίβολοι της ακροπόλεως των Μυκηνών 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   Architectural and ceramic evidence obtained through our investigations proves that the existing remains of the fortification walls are not contemporary, but were built in three different periods of the Mycenaean Age (LH ...
  • Το βορειοανατολικόν κυκλώπειον τείχος 

   Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966)
   Tsouutas in 1895 proved that the extreme northeast section of the citadel was a late addition and pointed out the southeast corner of that citadel (Plate 3 a) from which started the original Northeast Cyclopean wall. The ...