• Τόμος 1, 1915 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1915)
  • Τόμος 2, 1916 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1916)
  • Τόμος 3, 1917 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1917)
  • Τόμος 4, 1918 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1921)
  • Τόμος 5, 1919 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1922)
  • Τόμος 6, 1920/21 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1923)
  • Τόμος 7, 1921/22, Τεύχος 1-3 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1924)
  • Τόμος 8, 1923 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1925)
  • Τόμος 9, 1924/25 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1927)
  • Τόμος 10, 1926 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1929)
  • Τόμος 11, 1927/28 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1930)
  • Τόμος 12, 1929 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1932)
  • Τόμος 13, 1930/31 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1933)
  • Τόμος 14, 1931/32 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1935)
  • Τόμος 15, 1933/35 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1938)
  • Τόμος 16, 1960, Κείμενον 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1962)
  • Τόμος 16, 1960, Πίνακες 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1962)
  • Τόμος 17, 1961/62, Χρονικά-Μέρος Β' 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1963)
  • Τόμος 17, 1961/62, Μελέται - Μέρος Α' 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1963)
  • Τόμος 18, 1963, Μελέται-Μέρος Α' 

   Άγνωστος συγγραφέας (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, 1964)