• Έτος Α' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924)
  • Έτος Β' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1925)
  • Έτος Γ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1926)
  • Έτος Δ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1927)
  • Έτος Ζ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1930)
  • Έτος Η' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1931)
  • Έτος Θ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1932)
  • Έτος Ι' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1933)
  • Έτος ΙΑ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1935)
  • Έτος ΙΒ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1936)
  • Έτος ΙΓ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1937)
  • Έτος ΙΔ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1938)
  • Έτος ΙΕ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1939)
  • Έτος ΙΣΤ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1940)
  • Έτος ΙΖ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1941)
  • Έτος ΙΗ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1948)
  • Έτος ΙΘ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1949)
  • Έτος Κ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1950)
  • Έτος ΚΑ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1951)
  • Έτος ΚΒ' 

   Autore sconosciuto (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1952)