Επιλέγοντας την πλοήγηση ανά Ημερομηνία δημοσίευσης, εμφανίζονται οι τόμοι/τεύχη που η πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους είναι άμεσα διαθέσιμοι από το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Πλήρης κατάλογος των περιεχομένων και της αρθρογραφίας διατίθεται από το επίσημο δικτυακό τόπο της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ( http://www.ετ-βυζ-σ.gr ).