Μέρος του φωτογραφικού υλικού του λαογράφου Κίτσου Μακρή έχει ψηφιοποιηθεί και η τεκμηρίωσή του στοιχειοθετείται αποκλειστικά με βάση τις καταγραφές του ίδιου του Κίτσου Μακρή (βλέπε πηγή τεκμηρίωσης σε κάθε εγγραφή). Το προσωπικό της υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) δεν προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα τεκμηρίωσης. Ωστόσο, με τη χρήση των λέξεων-κλειδιών στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα αναζήτησης και ανάκτησης θεματικά σχετικού υλικού. Η ομαδοποίηση που ο ίδιος ο Κίτσος Μακρής έχει ορίσει έχει αποτυπωθεί μέσω των "Ενοτήτων" και "Υποενοτήτων". Οι ενδιαφερόμενοι για παροχή αντιγράφων υψηλής ποιότητας μπορούν να αιτηθούν στην ΒΚΠ του ΠΘ για ελεγχόμενη χρήση αναπαραγόμενου πληροφοριακού υλικού.