Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης με στόχο τη φιλοξενία μεγάλου μέρους της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος σε ηλεκτρονική μορφή. Στο ΙΑ εισάγονται πτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις διδασκόντων και ερευνητών του ΠΘ καθώς και άλλο υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΘ όλες οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Ίδρυμα δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Η πλατφόρμα από τις αρχές του 2022 εμπλουτίστηκε με την προσθήκη: α) νέων κοινοτήτων/συλλογών για τα 17 νέα Τμήματα του ΠΘ, β) την ανάρτηση ψηφιακών τεκμηρίων προερχόμενα από τα πρώην Τ.Ε.Ι. και από τα 35 Τμήματα του ΠΘ και γ) επικαιροποίηση των εγγραφών της Κοινότητας 'Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μελών ΠΘ' με τις δημοσιεύσεις όλων των μελών του ΠΘ. Ο παραπάνω εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου 'Ενίσχυση και επιτάχυνση διαδικασιών συγχώνευσης και αναδιοργάνωση δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας' του Ε.Π 'Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα' (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μελών ΠΘ (ΕΔΠΘ) [19705]